Salgs og leveringsbetingelser

Betingelsene gjelder alle leveranser, tilbud og avtaler om salg fra Rygge Pukkverk AS (heretter kalt RPV), såfremt ikke annet er skriftlig avtalt.

1. Avtaleinngåelse

– Tilbud gjelder i 30 dager fra dets datering og gjelder for leveranser som tas ut i løpet av 9 mnd. dersom ikke annet fremgår av tilbudet. Tilbud/avtaler som går over lengre tid, reguleres 1 gang årlig etter byggekostnadsindeks for veianlegg, i alt, med basis i sist kjente kvartal ved tilbudsdato
– Kjøper anses ved sin bestilling å ha akseptert disse betingelsene samt betingelser i eventuelt tilbud, forutsatt at kjøper er gjort kjent med dem.
– Inngåtte avtaler kan ikke heves uten gyldig grunn. Ved heving av avtaler skal kjøper dekke RPV sitt tap, herunder tapt fortjeneste.
(altså ikke varene i sin helhet)

2. Pris- og betalingsbetingelser

– Alle priser er å forstå eksklusiv merverdiavgift, og gjelder opplastet ved vårt anlegg innenfor ordinær arbeidstid såfremt ikke annet er avtalt
– Dersom pris ikke er avtalt på forhånd, gjelder RPV sin til enhver tid gjeldende prisliste eller RPV sitt tilbud.
– Kjøpesummen betales kontant ved levering såfremt ikke forhåndsgodkjent kreditt er avtalt.
– RPV kan kreve at kjøpesummen betales før lossing. Ved 
kredittsalg forfaller kjøpesummen til betaling 10 dager etter fakturadato.
– RPV kan dog kreve kontant betaling dersom RPV finner at kjøpers betalingsevne er vesentlig forringet etter avtalens inngåelse.
– Ved forsinket betaling skal kjøper betale forsinkelsesrente iht. ”Lov om renter ved forsinket betaling”.
– Ved gjentagende uteblivelse av betaling, står RPV fritt til å heve avtalen.
– Som sikkerhet for fakturert beløp, renter og omkostninger, har RPV salgspant i varene inntil dets fulle innbetaling er mottatt.
– Hvis varene ikke blir betalt står RPV fritt til å hente disse for kjøpers regning og risiko.

3. Levering, henting og forsinkelse

– Ved avtale om levering av mengder over 3000 tonn, eller produkter av spesiell kvalitet (produkter som ikke er angitt i ordinær prisliste) forutsettes at RPV mottar orienterende leveringsplan i god tid før leveransene starter. Slik leveringsplan kan også omfatte bestemmelser om mer detaljerte leveringstider for de enkelte produkter.
– RPV gjør sitt ytterste for å til enhver tid ha samtlige fraksjoner tilgjengelige på lager, men tilbudte fraksjoner kan uansett utgå eller ikke være på lager, avhengig av øvrige leveranser eller drift hos RPV.
– Levering anses som utført og risikoen gått over til kjøper når materialene er lastet på kjøpers transportmiddel ved vårt anlegg, eller når materialene er losset på mottaksplass dersom RPV står ansvarlig for transporten.
– Når transport formidles av RPV, er kjøper ansvarlig for at transport kan foregå uhindret og forsvarlig fra offentlig vei til lossestedet.
Dersom sjåføren ikke ønsker å manøvrere på steder hvor denne mener det kan være risikabelt, men kjøper allikevel ber om å få lasset losset etter egen anvisning, skal skjemaet “lossing imot førers anbefaling” på forhånd undertegnes av kjøper, som da bærer da all risiko og ekstrakostnader forbundet med dette.
– Ved avbestilling eller endring etter påbegynt opplasting, må kjøper erstatte RPV sine kostnader ved utkjøring, lasting, lossing, osv.
– Levering skal avtales i god tid (vanligvis 2 dager i forveien). Klokkeslettleveranser er ca tid på +/- 3 timer dersom ikke annet er avtalt.
– Forsinkelse foreligger dersom levering skjer senere enn avtalt leveringstidspunkt. Hvis forsinkelsen skyldes forhold utenfor RPV sin kontroll, kan tidspunktet for levering forskyves så lenge hindringen foreligger. Forhold utenfor RPV sin kontroll er bl. a. arbeidskonflikter, trafikkhindring, svikt i drivstoff- eller materialtilførsel, strømstans, uforutsett svikt i utstyr og maskineri samt alle forhold som anses som force majeure.

4. Feil og mangler

– Materialet skal leveres med den kvalitet som er spesifisert i avtalen. Dersom ikke annet er avtalt, skal materialets korngradering tilfredsstille de krav som angitt kvalitetsbetegnelse på følgeseddel definerer. Definisjonene fremgår av tabell for standardsorteringer i europastandarden NS-EN 13242 ”Tilslag for mekanisk stabiliserte og hydraulisk stabiliserte materialer til bruk i bygg- og anleggsarbeid og veibygging”, for produkter som omfattes av denne standard.
– Kunder kan på forespørsel få utlevert RPV sin enhver tids tilgjengelige dokumentasjon på varene (CE-merking m/ytelseserklæringer, siktekurver, radontester o.l.) Opplysninger for øvrig som RPV gir muntlig eller i tekniske publikasjoner, brosjyrer, hjemmesider o. l. er utelukkende av veiledende karakter.
– Ved mottagelsen av varen skal kjøper undersøke om varen er i samsvar med avtalen. Kjøper skal, ved kvitteringen på følgeseddel, bekrefte at han har mottatt den mengde og kvalitet som fremgår av følgeseddelen samt at det er levert på rett sted. Eventuelle feil og mangler ved leveransen som kjøper vil påberope seg og som oppdages ved leveringen må straks påføres følgeseddelen.
– RPV tar ikke ansvar for varene etter opplasting på kundes transportmiddel, eller etter lossing på angitt plass, dersom RPV er transportør. Avvik skal meldes til sjåfør umiddelbart etter lossing, hvis ikke så er gjort er varene å anse som godkjent mottatt.
– Ved feil/mangler kan RPV foreta omlevering eller supplerende levering. RPV kan også velge å gi prisavslag dersom mangelen har mindre betydning for den bruk kjøper skal gjøre av materialet eller dersom RPV sine kostnader eller ulemper ved retting eller supplerende levering ikke står i rimelig forhold til det kjøper oppnår. RPV sitt ansvar er maksimalt begrenset til verdien av den misligholdte del av leveransen.
– Kjøper kan ikke fremsette andre krav mot RPV som følge av eventuelle feil og mangler. RPV bærer intet ansvar for indirekte tap eller konsekvensskader som måtte oppstå for kjøper eller andre, heller ikke for så vidt gjeldende produktansvar.
– Krav i tilknytning til eventuelle mangler gir ikke kjøper rett til å holde tilbake betalingen.
– Ved feil på faktura skal kjøper kontakte RPV straks den er oppdaget og senest i god tid før forfall.
– Uomtvistet beløp skal uansett betales ved forfall.

Rygge Pukkverk 1/1-2013.

Det dere har fått til på disse 50 årene, og hvorledes utviklingen av selskapet og KB-gruppen har vært i denne perioden, er rett og slett imponerende. Jeg har hatt gleden av å samarbeide tett med Roy i mange år, både i rent kundeforhold, men også som medeier i ulike selskaper. Det kameratskapet vi har utviklet gjennom alle disse årene, betyr mye for meg. Dere kan være stolte av bedriften deres. Den ubestridte ledende knuse-entreprenøren i Norge. Jeg vil på vegne av alle oss i Hæhre takke for et spesielt godt samarbeid i alle disse årene.

Som en markedsledende aktør i bransjen og forhandler av Caterpillar anleggsmaskiner i Norge, setter vi i Pon Equipment AS stor pris på å få være samarbeidspartner med en så betydelig aktør innenfor pukk og grus som Gunnar Holth Grusforretning. Gunnar Holth Grusforretning har gjennom flere tiår vært en av våre mest solide og trofaste kunder. Firmaet kjennetegnes som meget ryddig, med en hardtarbeidende kultur og med fokus på folk, der også forholdet mellom kunde og leverandør bærer preg av gjensidig respekt.

AF Gruppen har vi ved flere av våre største anleggsprosjekter benyttet Gunnar Holt Grusforretning AS til knusing. Valgene er blant annet gjort på bakgrunn av GHGs store kapasitet, fleksibilitet i antall knuseverk og sikkerheten for å kunne følge riktig framdrift i de store prosjektene.

Gjennom mange år har vi utviklet et godt samarbeid, og hatt gleden av å levere en stadig større andel av maskinene GHG benytter. Før var det helst servicemaskiner og mellomstore hjullastere det gikk i, men etter hvert har L180 og L220 hjullastere blitt «volummodellene», og til og med 50 tonns Volvo-maskiner inngår nå i maskinparken. Det er moro å se utviklingen GHG har hatt, og hvor godt dere har lykkes basert på hardt arbeid, forretningsteft og profesjonalitet.

Prøvene ble hentet kjapt etter at de ble rapporter klare, vi hadde alltid kontainere i buffer slik at vi kunne ta på helg om nødvendig. Analysene ble gjort kjapt etter henting slik at vi hadde svarene 1-2 dager etter levering. Uttak av alle prøver ble gjort av Skanska selv etter opplæring av Anders fra lab’n. Samarbeidet med Skanska og Lab fungerte utmerket, flinke folk som alltid var på tilbudssiden og opptatt av å levere innen kort tid. Fikk mye gode råd samt informasjon om hvordan ting ble gjort og hvorfor. Alt i alt en veldig positiv erfaring for oss i Skanska som hadde samarbeidet med Lab!

FORESPØRSLER

Ved henvendelser kan vi kontaktes på tlf. 932 36 100 eller post@ryggepukkverk.no